คำถามฟัรดูอัยน์ วิชาเตาฮีดชั้นปีที่ 6


1. การเผยแพร่ศาสนาของท่านศาสดานั้นครอบคลุมหลักการกี่ประการ ? อะไรบ้าง ?
ตอบ 2 ประการคือ 1. หลักความเชื่อ 2. หลักศาสนบัญญัติ

2. หลักศาสนบัญญัติที่ท่านศาสดา (ซ.ล.) ทรงนำมาเผยแพร่นั้น ครอบคลุมใครบ้าง ?
ตอบ ผู้บรรลุศาสนภาวะทุกเผ่าพันธ์ ไม่ว่าเป็นมนุษย์หรือญิน

3. วิชาเตาฮีดหรือวิชาอั้ล-กาลาม เกิดขึ้นในสมัยใด ?
ตอบ สมัยราชวงศ์ อับบาซีย์

4. ในสมัยราชวงศ์ อุมะวียะห์ นั้น การศรัทธาของอิสลามวางอยู่บนพื้นฐานแห่งอะไร ?
ตอบ ความบริสุทธิ์ปราศจากการโต้แย้ง

5. ความเป็นมาของวิชาเตาฮีด มาจากสาเหตุหลักๆกี่ประการ ? อะไรบ้าง ?
ตอบ 2 ประการ คือ สาเหตุภายใน และสาเหตุภายนอก

6. กลุ่มซีอะห์ หมายถึงกลุ่มบุคคลที่มีทัศนะ แนวคิดในอิสลามอย่างไร ?
ตอบ ผู้มีสิทธิ์โดยชอบธรรมในตำแหน่งคอลีฟะห์ หลังการสวรรณคตของท่านศาสดา(ซ.ล.) คือท่านอาลีอิบนุอะบีตอเล็บ

7. กลุ่มบุคคลที่มีความคิดปฏิเสธอนุญาโตตุลาการ และได้ถอนตัวจากการสนับสนุนการเป็นคอลีฟะห์ของท่านอาลี อิบนุอะบีตอเล็บ คือกลุ่มใด ?
ตอบ กลุ่มคอวาริจ

8. จากความแตกต่างด้านความคิดเกี่ยวกับวิชาเตาฮีด ทำให้เกิดกลุ่มแนวคิดในอิสลามกลุ่มใหญ่ๆขึ้นกี่กลุ่ม ? กลุ่มใดบ้าง ?
ตอบ 3 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มซีอะห์ 2. กลุ่มคอวาริจ 3. กลุ่มมุรญิอะห์

9. เมืองที่เป็นแหล่งของลัทธิ และคำสอนต่างๆ ในประเทศอิรัคมากที่สุด คือเมืองใด ?
ตอบ เมืองบัศเราะห์

10. ชนกลุ่มใดที่ปฏิเสธว่า มนุษย์นั้นไม่มีเจตนาเป็นของตนเอง ?
ตอบ กลุ่มญับรียะห์

11. ชนกลุ่มใดที่มีทัศนะว่า มนุษย์นั้นมีเสรีภาพในการเจตนาเป็นของตนเอง ?
ตอบ กลุ่มก็อดรียะห์

12. กลุ่มก็อดรียะห์ มีใครเป็นหัวหน้ากลุ่ม ?
ตอบ มะอ์บัด อั้ล ญุฮะนีย์

13. ท่ามกลางความสับสนทางความคิดในวิชาเตาฮีด ผู้มีชื่อเสียงท่านหนึ่งที่ชี้แจงหลักความเชื่อของมุสลิมตามแนวทางอั้ล-กุรอาน คือใคร ?
ตอบ ท่าน หะซัน บัศรีย์

14. ลูกศิษย์ของท่าน หะซัน บัศรีย์ ที่โต้แย้งเกี่ยวกับเรื่อง “ผู้ทำบาปใหญ่ที่ตายโดยมิได้เตาบะห์” ชื่ออะไร
ตอบ วาศิล อิบนุ อะตออ์

15. ท่านหะซัน บัศรีย์ ได้โต้แย้งกับลูกศิษย์ของท่าน ที่ชื่อ วาศิล อิบนุอะตออ์ นั้น เรื่องใด ?
ตอบ ผู้ทำบาปใหญ่ที่ตายโดยมิได้เตาบะห์

16. หัวหน้ากลุ่ม อะซาอิเราะห์ คือใคร ?
ตอบ อะบุลหะซัน อั้ล อัซอารีย์

17. กลุ่มอะห์ลิซซุนนะห์ วั้ลญามาอะห์ ถือกำเนิดมาจากพื้นฐานแนวความคิดตามหลักความเชื่อของกลุ่มใดบ้าง ?
ตอบ กลุ่ม มั๊วะตะซิละห์ และ กลุ่ม อะซาอิเราะห์

18. ความเป็นมาของกลุ่มแนวคิดต่างๆตามหลักความเชื่อ มีแหล่งที่มาจากปัญหากี่ประการ ? อะไรบ้าง ?
ตอบ 2 ประการ คือ 1. การขัดแย้งเกี่ยวกับตัวผู้นำ 2. การขัดแย้งเกี่ยวกับหลักพื้นฐาน

19. เตาฮีด ตามรากศัพท์ หมายถึงอะไร ?
ตอบ หมายถึง ความรู้ที่ว่าสิ่งหนึ่งนั้นเป็นเอกะ

20. คุณประโยชน์ของวิชาเตาฮีด คืออะไร ?
ตอบ การรู้จัก อัลเลาะห์

21. อัตตักลีด หรือการถือตาม คืออะไร ?
ตอบ การยึดถือในคำพูดของผู้อื่นโดยไม่รู้หลักฐาน

22. ผู้ตามแบ่งออกเป็นกี่ประเภท ? อะไรบ้าง ?
ตอบ 2 ประเภท 1. ผู้ตามที่มีความแน่ใจ 2. ผู้ตามที่ไม่มีความแน่ใจ

23. อั้ล อีมาน (การศรัทธา) ตามรากศัพท์ หมายถึงอะไร ?
ตอบ การปลอดภัยจากการโกหกและการขัดแย้ง

24. อั้ล อีมาน ตามศัพท์เทคนิค กลุ่มอะซาอิเราะห์และกลุ่มมาตุรีดียะห์ได้ให้คำนิยามว่าอย่างไร ?
ตอบ การยอมรับทางใจ

25. อั้ล อีมาน ตามศัพท์เทคนิค ท่านอะบูฮานีฟะห์และผู้ยึดถือตามท่านได้ให้คำนิยามว่าอย่างไร ?
ตอบ การยอมรับทางใจ และการปฏิญานตน

26. อั้ล อีมาน ตามศัพท์เทคนิค กลุ่มคอวาริจและมั๊วะตะซิละห์ ได้ให้คำนิยามว่าอย่างไร ?
ตอบ การยอมรับทางใจ การปฏิญานตน และการกระทำตามศาสนบัญญัติ

27. อั้ล อิสลาม ตามรากศัพท์ หมายถึงอะไร ?
ตอบ การยอมตามทั้งภายนอกและภายใน