คำถามฟัรดูอัยน์ วิชาตะเซาวุฟชั้น 7


1.โดยธรรมชาติของมนุษย์นั้นอาจแสดงออกได้ทั้งในรูปที่ดีและชั่ว แต่ถ้าหากจะให้เกิดเป็นปกติวิสัยที่ดีอยู่เสมอนั้น มีวิธีหนึ่งที่จะละเลยไม่ได้ คืออะไร ?
ตอบ ต้องพยายามปลูกฝังให้อยู่ในกรอบแห่งจริยธรรมโดยแท้จริง


2. อิสลามมิได้ให้เชื่อถึงชาติก่อน และยิ่งไปกว่านั้นก็ไม่มีชาติใดให้ผลสืบเนื่องมายังชีวิตในโลกนี้อีกด้วย อยากทราบว่าพฤติกรรมที่ออกมาในรูปของความดีหรือความชั่วของมนุษย์เรานั้นมีผลมาจากอะไร ?
ตอบ เป็นไปโดยสันดานของมนุษย์เอง

3. ผู้ที่ถูกระบบแห่งสันดานชั่วครอบคลุมอยู่ตลอดเวลานั้น เขามีความคิดเกี่ยวกับเรื่องความดีความชั่วอย่างไรบ้าง ?
ตอบ เห็นดีเป็นชั่ว เห็นชั่วเป็นดี

4. ผู้ที่ถูกระบบแห่งสันดานดีครอบคลุมอยู่ตลอดเวลานั้น เขามีความคิดเกี่ยวกับเรื่องความดีความชั่วอย่างไรบ้าง ?
ตอบ เห็นดีเป็นดี เห็นชั่วเป็นชั่ว

5. จากฮาดิสที่รายงานโดยบุคอรี ท่านนาบี(ซ.ล.)ได้ถูกถามว่าอะไรคือสิ่งที่จะทำให้เราเข้าอยู่ในสรวงสวรรค์มากที่สุด อยากทราบว่าท่านนาบี(ซ.ล.) ตอบว่าอย่างไร ?
ตอบ การยำเกรงต่ออัลเลาะห์ และพฤติกรรมที่ดี

6. ท่านหะซันได้กล่าวว่า พฤติกรรมที่ดีนั้นมีอะไรบ้าง ?
ตอบ คือ ใบหน้าที่ยิ้มแย้ม เสียสละ ระงับความโกรธ

7. ท่านอับดุลเลาะห์ อัลมุบาร็อก ได้บอกพฤติกรรมที่ดีนั้น ต้องประกอบด้วยหลักปฏิบัติกี่ประการ ? อะไรบ้าง ?
ตอบ 3 ประการ คือ 

1. หลีกห่างสิ่งต้องห้าม 
2. แสวงหาแต่ของที่หะล้าล
3. ให้ความสุขแก่ผู้ที่อยู่ภายใต้การคุ้มครอง

8. การศรัทธาอันถูกต้องนั้น ผู้ศรัทธาจะต้องสำนึกอยู่เสมอว่าอย่างไรบ้าง ?
ตอบ พระองค์อ.ล.ทรงอยู่ร่วมกับเขาเสมอ คุ้มครองเขาเสมอ และไม่มีสิ่งใดเร้นลับหรือปิดบังพระองค์ได้

9. ในสังคมย่อมมีทั้งคนดีและคนชั่วปะปนกัน แม้กฎหมายก็ไม่สามารถควบคุมได้ทุกอย่าง อยากทราบว่าสิ่งที่เป็นปราการอันแข็งแรงสามารถประคับประคองสังคมให้มีความสุขได้นั้นคืออะไร ?
ตอบ การศรัทธา

10. จุดมุ่งหมายของทุกสิ่งที่ท่านรอซู้ล(ซ.ล.) ทรงใช้และทรงห้ามนั้นคืออะไร ?

ตอบ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับประชาชาติ

11. จากฮาดิสของท่านนาบี(ซ.ล.)ที่รายงานโดยอะบูดาวูดที่ว่า

ﻣﻥ ﺃﺤﺏ ﷲ ﻮﺃ ﺑﻐﺾ ﷲ ﻮﺃﻋﻄﻰ ﷲ ﻮﻣﻧﻊ ﷲ ﻔﻗﺪ ﺍ ﺴﺗﻛﻣﻞ ﺍﻹ ﻴﻤﺎﻦ

อยากทราบว่าท่านนาบี(ซ.ล.) ได้บอกลักษณะของผู้มีอีมานอันสมบูรณ์ไว้กี่ประการ ? อะไรบ้าง ?
ตอบ 4 ประการ คือ 
1. ผู้ที่รักเพื่ออัลเลาะห์ 
2. ผู้ที่เกลียดเพื่ออัลเลาะห์ 
3. ผู้ที่ให้เพื่ออัลเลาะห์
4. ผู้ที่ถ่อมตนเพื่ออัลเลาะห์ 

12. การต่อต้านความชั่วความบัดสีที่เกิดขึ้นในสังคมนั้นผู้มีความรู้สามารถกระทำได้โดยวิธีใดบ้าง ?
ตอบ ต่อต้านด้วยการว่ากล่าวตักเตือน ด้วยการอธิบายถึงผลร้ายที่จะติดตามมา และด้วยการนำหลักฐานมาชี้แจง

13. จากฮาดิสของท่านนาบี(ซ.ล.) ใน อั้ล-บุคอรี เล่มที่ 1 หน้า 186 ท่านรอซู้ล(ซ.ล.)ได้ถูกถามเกี่ยวกับกิจกรรมอันใดที่ประเสริฐที่สุด อยากทราบว่าท่านรอซูล(ซ.ล.) ได้บอกไว้กี่ประการ ? อะไรบ้าง ?
ตอบ 3 ประการ คือ 
1. การศรัทธาต่ออัลเลาะห์และรอซู้ล 
2. การต่อสู้ในเส้นทางแห่งอัลเลาะห์
3. ฮัจยีที่อัลเลาะห์ทรงรับ

14. ให้นักเรียนบอกลักษณะของผู้มีศรัทธามา 5 ประการ ?

ตอบ 1. ﺍﻠﺗﻮﺒﺔ ขออภัย  
 2. ﺍﻠﺻﺩﻖ สัจจะ   3. ﺍﻠﺻﺒﺮ อดทน   4. ﺍﻹﺨﻼﺺ บริสุทธิ์ใจ 

        5. ﺍﻠﺮﺣﻤﺔ ปรองดอง    6. ﺍﻠﻌﻔﻮ ให้อภัย   7. ﺍﻠﺗﻮﺍﺿﻊ นอบน้อม   8. ﺍﻠﻤﺮﺍﻘﺒﺔ มีสำนึก 

        9. ﺍﻹﺴﺗﻘﺎﻤﺔ ยุติธรรม    10. ﺍﻠﺗﻘﻮﻯ ยำเกรง

15. ผลที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนที่ไม่ให้เกียรติต่อครู อาจารย์นั้นมีอะไรบ้าง ?
ตอบ ไม่ได้รับความรู้ และใช้ประโยชน์จากความรู้ได้น้อยมาก เป็นผู้ขาดความสิริมงคลในชีวิตและความรู้ที่ได้มา