เกี่ยวกับเรา

ฝ่ายผู้จัดทำมีความเห็นว่าสมควรรวบรวม ชีวประวัติของท่านอัลมัรฮูมฮัจยียะโกบ สุมาลี เพื่อเผยแพร่ให้เยาวชนมุสลิมรุ่นหลังได้มีโอกาสรู้จักชีวประวัติของท่าน และเพื่อส่งเสริมแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนมุสลิมและบุคคลทั่วไปตามแนวทางที่บรรดาอูลามาอฺ (นักปราชญ์) รุ่นก่อนได้ยึดมั่นเสมอมา